Om oss

Vedtekter for EISS Norge

Fastsatt på årsmøte i EISS Norge 7. mars 2008 og endret på årsmøte 13. mars 2015. Vedtektene erstatter tidligere Statutter for Norsk trygdefaglig forening (udatert) med senere endringer.

§ 1 Formål

Foreningen er den norske avdelingen av European Institute of Social Security (EISS). Foreningen skal bidra til internasjonale studier og drøftelser av pensjons- og trygdespørsmål, jf. artikkel 3 i vedtektene for EISS.

§ 2 Medlemmer

Medlemmene består av enkeltpersoner (individuelle medlemmer/æresmedlemmer) og organisasjoner / bedrifter (assosierte medlemmer), som har blitt valgt inn i EISS etter forslag fra den norske foreningen. For å bli medlem/æresmedlem må man ha særlig forskningsmessig eller profesjonell interesse i pensjons- og trygdespørsmål, jf. artikkel 4 i vedtektene for EISS.

Forslag om å tildele et medlem æresmedlemskap forberedes av styret og behandles av årsmøtet.

Spørsmålet om å velge inn et nytt medlem forberedes av styret og legges fram på årsmøtet eller et medlemsmøte som særskilt sak.

Dersom kontingent ikke er betalt innen den frist styret fastsetter, opphører medlemskapet.

§ 3 Virksomhet

Foreningen skal ha minst to ordinære møter i året, med relevant faglig innhold av interesse for medlemmene.

§ 4 Styret, revisor og valgkomité

Foreningens styre består av fire eller fem medlemmer. Årsmøtet velger leder, nesteleder, kasserer og sekretær. I tillegg kan velges ett styremedlem.

Årsmøtet velger én revisor, og valgkomité.

§ 5 Foreningens representant til byrået i EISS

Styret beslutter hvem som skal være foreningens representant til byrået i EISS.

§ 6 Årsmøtet

Årsmøtet består av de individuelle medlemmene. Representanter for assosierte medlemmer har rett til å uttale seg, men har ikke stemmerett.

Årsmøtet holdes innen 1. juni og skal ha følgende agenda:

 1. Konstituering av årsmøtet 
 2. Styrets årsmelding og regnskap, og revisors innberetning 
 3. Fastsetting av kontingentens størrelse 
 4. Valg av styre, revisor og valgkomité 
 5. Opptak av nye medlemmer 
 6. Innkomne forslag. Forslag leveres skriftlig. Forslag som ikke gjelder endring av vedtekter kan leveres fram til årsmøtet er satt. For forslag om endring i vedtektene gjelder egne frister, jf. § 8.

Årsmøtets beslutninger fattes med simpelt flertall blant de frammøtte stemmeberettigede medlemmene. For endring av vedtekter gjelder egne regler, jf. § 8.

§ 7 Kontingent

I tillegg til kontingent til EISS kan årsmøtet vedta å pålegge særskilt kontingent til den norske lokalforeningen.

Et assosiert medlem betaler en kontingent som er ti ganger så stor som kontingenten for et individuelt medlem.

Æresmedlem innvilges automatisk kontingentfritak.

Styret kan etter søknad innvilge kontingentfritak til medlemmer over 80 år. Medlemmer som hadde kontingentfritak per 31.12.2007 beholder dette så lenge de er medlemmer av foreningen.

§ 8 Endringer i vedtektene

Endringer i vedtektene besluttes av årsmøtet etter forslag av styret. Forslag om endringer i vedtektene kan også fremmes av enkeltmedlemmer. Slike forslag må være styret i hende senest to måneder før årsmøtet. Styret skal legge fram alle forslag om vedtektsendringer for årsmøtet, med en antegning om hvorvidt styret anbefaler endringen eller ikke. Foreningens medlemmer skal ha tilsendt slike innkomne forslag om vedtektsendringer sammen med styrets anbefaling senest en måned før årsmøtet. Det samme gjelder forslag til vedtektsendringer som fremmes av styret. Endring i vedtektene må ha støtte fra minst to tredjedeler av de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

Retningslinjer for medlemskap i EISS

EISS Norges vedtekter har følgende punkt om medlemskap:

§ 2 Medlemmer

Medlemmene består av enkeltpersoner (individuelle medlemmer) og organisasjoner / bedrifter (assosierte medlemmer), som har blitt valgt inn i EISS etter forslag fra den norske foreningen. For å bli medlem må man ha særlig forskningsmessig eller profesjonell interesse i pensjons- og trygdespørsmål, jf. artikkel 4 i vedtektene for EISS.

Spørsmålet om å velge inn et nytt medlem forberedes av styret og legges fram på årsmøtet eller et medlemsmøte som særskilt sak.

Dersom kontingent ikke er betalt innen den frist styret fastsetter, opphører medlemskapet.

Ved forslag om medlemskap bør følgende oppgis:

 • Navn
 • Stilling og arbeidsplass
 • Hvilken særlig forskningsmessig eller profesjonell interesse i pensjons- og trygdespørsmål, jf. artikkel 4 i vedtektene for EISS den foreslåtte medlemskandidaten har.

Ved vurdering av om medlemskap bør det vurderes om det nye medlemskapet enten sikrer bredde og/eller faglig tilførsel i medlemskapskretsen.

Medlemskapskretsen bør omfatte flere interessenter innenfor feltet trygd og pensjon, som for eksempel:

 • Universitetsmiljøer
 • Departementer
 • Direktorater (NAV)
 • Forskningsinstitusjoner
 • Pensjonsinnretninger (forsikringsselskap og pensjonskasser)
 • Arbeidsgiverorganisasjoner
 • Arbeidstakerorganisasjoner
 • Andre foretak/institusjoner som arbeider innen feltet
 • Det skal tilstrebes en best mulig bredde av medlemmer innenfor områdene nevnt over. Samtidig bør det også sikres at det er et visst spenn i aldersfordelingen i medlemsmassen.